Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky serveru a eshopu VINYLWORLD.SK

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Meet s.r.o., Račianska 155, 834 15 Bratislava, Slovensko, IČO: 36735370, IČ DPH: SK 2022317737 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „MEET“) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 44462/B.
 2. E shop na LP platne a doplnky VINYLWORLD má sídlo na prevádzke MEET, Námestie SNP 13, 81106 Bratislava, Slovensko (vchod z pasáže z námestia SNP priamo cez Paris Café) a je operovaný na WEB stránke www.vinylworld.sk.
 3. Prostredníctvom tohto portálu majú tretie osoby (ďalej predávajúci“ alebo „kupujúci“ ) možnosť nakupovať a tiež po dohode s prevádzkovateľom  predávať nové i second hand (zberateľské) LP platne.
 4. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je meet@meet.sk.
  Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.vinylworld.sk.
 5. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou MEET s.r.o. ako prevádzkovateľom a predávajúcimi a kupujúcimi, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejavia záujem o kúpu alebo predaj LP platní. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

Predaj nových LP platní

 1. Ponuku nových LP platní realizuje server napriamo.
 2. Sortiment, ktorý má Vinylworld skladom je zvyčajne k dispozícii ihneď po potvrdení objednávky.
 3. Nie všetky LP v ponuke sú však skladom. E shop si preto vyhradzuje právo dohodnúť termín dodávky podľa možností dodávateľov, resp. objednávku neprijať/čiastočne prijať pri neschopnosti dodávateľa dodávku riaden a včas splniť.

Predaj second hand LP platní

 1. Second hand LP v ponuke e shopu sú majetkom jednotlivých zmluvných zberateľov, ktorí ich prostredníctvom VINYLWORLD dávajú do ponuky. Nie sú skladom. Vyžaduje sa preto mailové potvrdenie objednávky pred platbou samotnou.
 2. Každá LP, ktorá je v ponuke Vinylworld zaradená fyzicky existuje. Ak nemá pridelenú cenu, znamená to, že zberateľ ju síce vlastní, ale materaz ju nechce dať do ponuky.
 3. Dodacia lehota objednávok je 7 pracovných dní od pripísania finančnej čiastky na účet prevádzkovateľa po potvrdení objednávky.
  Zber a distribúcia predaných second hand kusov prebieha raz týždenne, zvyčajne v štvrtok po akceptácii platby odberateľa.
 4. Dodávku je možné prevziať osobne v Bratislave alebo spoplatneným kuriérom.
  (nie Slovenskou poštou, kvôli poškodeniam a reklamáciám)

Ponuka LP platní

 1. Po dohode s vybratými zberateľmi server umožňuje zberateľom zapojiť sa do predaja svojou ponukou.
 2. Presné pravidlá sú predmetom osobitnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim.

Garancie a Zodpovednosť

 1. Vinylworld garantuje kupujúcemu vrátenie čiastočnej alebo úplnej sumy za LP v prípade nespokojnosti s jej kvalitou do 14 dní od dodávky.
 2. Za dodávku, ceny, kvalitu a popis stavu média nesie v plnej miere zodpovednosť majiteľ, ktorý si svoj ponúkaný stock samostatne spravuje.
 3. V prípade nových LP priamo Vinylworld.
 4. Kupujúci môže uplatniť akúkoľve reklamáciu: osobne v priestoroch kupujúceho, telefonicky alebo mailom.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je stanovená dohodou.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu podľa predávajúcim akceptovanej objednávky. Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane (obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona). DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je prevodom čiastky v EUR na účet predávajúceho cez platobné systémy Trustpay alebo bankovým prevodom.
 4. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Daňový doklad faktúru zašle kupujúcemu prevádzkovateľ spolu s dodávkou.
 5. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky a do poznámky meno/nick kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny.
 6. Garancia vrátenia peňazí
  V prípade, že nebude kupujúci spokojný s kvalitou LP môže do 14 dní nepoškodený tovar vrátiť a prevádzkovateľ mu vráti peniaze za vrátený tovar.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť MEET s.r.o., ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli VINYLWORLD zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  – identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál,
  – správne doručovanie písomností a možného tovaru,  realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
  – plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť dodávku, a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe.
 4. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
  – poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností, sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 5. Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho
má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu
osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho,
a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je
splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo
sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a objednávku v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná objednávka nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a dohodou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
  1. Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 4. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 5. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 25.8.2014 a použijú sa na objednávky doručované cez portál www.vinylworld.sk po tomto dátume.

V Bratislave dňa 25.8.2014
Spracoval: MEET, s.r.o., Račianska 155, 83415 Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *