Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky inzercie a ponuky na vinylworld.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na
  portáli Vinylworld.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu Vinylworld.sk (ďalej len „Portál“ alebo „vinylworld.sk“) a poskytovateľom služieb je MEET, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 13, 81106 Bratislava, Slovensko, IČO: 36735370, DIČ: SK 2022317737 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info @ vinylworld.sk; tel. kontakt: +421 948 286252.
 3. Službou sa rozumejú online inzertné a propagačné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovanie ponuky a dopytu LP platní, CD nosičov a kníh medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby a reklamné zvýraznenie.
 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“
  alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).
 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využívajúca Službu na Portáli na účely predaja LP platní, CD nosičov a kníh v rámci svojej podnikateľskej
  činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu LP platní, CD nosičov a kníh a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).
 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé LP a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Samotný prevádzkovateľ do kúpneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim nevstupuje.
 2. Realizácia samotného dopytu (kúpa, odovzdanie tovaru, úhrada a predaj) prebieha výlučne medzi používateľmi: predávajúcim a kupujúcim.
 3. Uzavretím objednávky/dopytu priamo k obchodu/plneniu nedochádza. Prevádzkovateľ upovedomí predávajúceho o dopyte a dohoda o kúpe a predaji medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim) sa udeje po vzájomnej osobnej dohode. Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili dohodu.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja LP, kníh a CD.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 6. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.
 8. Základné inzertné služby Portálu sú poskytované na základe ročného zalistovania a províznej odmeny od predávajúceho za uskutočnené objednávky/dopyty i nezrealizované.
  Ročný poplatok pre predávajúceho za zverejňovanie ponúk je 10€ + DPH fakturovaný spolu s províziou každoročne k 31.12. kalendárneho roku.
  Prevádzkovateľ má ďalej nárok na províznu odmenu vo výške 1€ +DPH za každý objednaný/dopytovaný titul LP, CD alebo knihy ktorú cez vinylworld predávajúci zrealizuje.
  Kupujúci v súvislosti s obednávkou/dopytom neplatí žiadne poplatky, okrem dohodnutej ceny predávajúcemu.
 9. Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty, názory, prejavy, podnety, pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Ponuka Používateľa nie je vlastným majetkom internetovej stránky Vinylworld., Je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.
 10. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.
 11. V inzeráte/ponuke produktov je možné inzerovať iba jednu ponuku. Ak pôvodná ponuka stratí platnosť, nie je povolené inzerát pozmeniť tak, aby namiesto neplatnej ponuky bola v pôvodnom inzeráte uvádzaná nová, platná ponuka.

Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, email alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním emailu na adresu info@ vinylworld.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e- mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 3. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete z zásadách spracovania údajov.

Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou, s výnimkou ustanovenia ods. 4 tohto článku Podmienok. Výhodou registrácie je rozšírenie možností správy inzerátov priamo Používateľom.
 2. Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta).
 3. Registrovaní Používatelia môžu mať vytvorené používateľské konto ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.
 4. Používateľ, ktorý inzeruje ponuku pôžičiek, úverov a obdobných finančných produktov, môže inzerovať svoju ponuku výlučne ako Firemný Registrovaný používateľ.
 5. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení pridávať, odstraňovať a editovať ponuky tovaru a využívať služby Sledovanie inzerátov a Vyhľadávací agent.
 6. Neregistrovaní používatelia majú možnosť pridávať inzeráty a využívať službu Vyhľadávací agent. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov
  (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.
 7. Používateľ registráciou v systéme vinylworld.sk dáva súhlas Prevádzkovateľovi na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a
  adresa) pri svojich inzerátoch.
 8. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 9. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 10. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť ponuku Používateľa aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.
 11. V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa a jeho ponuky dočasne deaktivované, prípadne úplne zrušené.

V Bratislave dňa 10.6.2022

Zdieľať: