Hudba a reformácia

Posted · Add Comment

Dni starej hudby´17 „Hudba a reformácia“
22. ročník • Bratislava 26. máj – 6. jún 2017

Tlačová správa 12. 5. 2017 / Centrum starej hudby
Téma 22. ročníka medzinárodného festivalu Dní starej hudby súvisí s 500. výročím Lutherovej reformácie – historickej udalosti, ktorá výrazne a natrvalo poznačila Európu 16. a 17. storočia a ktorú si celý svet tento rok pripomína. Reformácia sa priamo dotkla aj kompozičnej tvorby a praxe cirkevnej hudby, pričom práve Lutherova koncepcia rátala aj naďalej s dôležitou úlohou hudby ako prostriedku prehlbujúceho vieru a nábožnosť kresťanského spoločenstva.
Dni starej hudby´17 participovali v spolupráci s Operou SND v predsunutých termínoch 9. a 12. marca 2017 na mimoriadne úspešnej medzinárodnej produkcii opery Antonia Vivaldiho Arsilda, Regina di Ponto.
Festival Dni starej hudby sa na štyroch zo šiestich koncertov venuje skladateľom, ktorí v 16. až 18. storočí aplikovali vo svojej tvorbe ideály Lutherovej reformácie. Jej základnou ideou bolo zaviesť do liturgie ľudu zrozumiteľný jazyk, ktorý hudba umocňovala a zapojiť do hudobnej praxe veriacich prostredníctvom spevu chorálov.
Tento zámer dokumentuje koncert Denn Dein Wort erquicket mich… (Pretože Tvoje slovo ma obživuje…) zo sakrálnych diel nemeckého hudobného velikána Heinricha Schütza v podaní špecialistov zo súboru Ensemble Polyharmonique pod vedením kontrantenoristu Alexandra Schneidera, rovnako ako koncert súboru Musica aeterna (v spolupráci so Slovenskou filharmóniou) s programom z duchovnej i svetskej tvorby Georga Philippa Telemanna (Podoby a premeny), ktorého 250. výročie úmrtia si v tomto jubilejnom reformačnom roku hudobný svet taktiež pripomína.
K raným protestantským skladateľom patrí aj Samuel Capricornus (koncert Resonate et plaudite – Hudba v Prešporku v 17. storočí), pôsobiaci sedem rokov svojho krátkeho života ako hudobný riaditeľ evanjelického kostola v Prešporku. Jeho vynikajúca duchovná tvorba zaznie v rámci tohto projektu spolu s dielami jeho súčasníkov, ktorých tvorba bola uvádzaná tiež v tomto meste, najmä počas honosných korunovačných slávností. Koncert, na ktorom vystúpia telesá Musica aeterna, The Czech Ensemble Baroque Choir, Les Cornets Noirs a sopranistka Gabriela Eibenová, je výsledkom spolupráce s Katedrou hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK.
Koncert Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením Magdalény a Gabriela Rovňákových sa uskutočňuje pri príležitosti 35. výročia založenia zboru a taktiež zahŕňa aj zborovú a organovú tvorbu protestantských skladateľov J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna, ako aj ukážky zo sakrálnej tvorby súčasných slovenských skladateľov (Ľuboš Bernáth, Stanislav Šurin). Ako sólisti sa na koncerte v Katedrále sv. Martine predstavia organista Marek Vrábel so speváčkou Miriam Garajovou.
Koncert z tvorby veľkého predreformačného flámskeho skladateľa prelomu 15. a 16. storočia Heinricha Isaaca (pri príležitosti 500. výročia jeho úmrtia) ponúka jedinečnú príležitosť vypočuť si jedno z jeho veľkých sakrálnych vokálnych diel – Missa Virgo Prudentissima v podaní renomovaného francúzskeho súboru Ensemble Gilles Binchois.
Práca s najmladšími adeptmi hudby v rámci tvorivých dielní pre žiakov základných umeleckých škôl je už tradičnou súčasťou DSH. V ich rámci pracujú mladí účastníci s renomovanými slovenskými špecialistami na barokový a klasicistický repertoár, vyvrcholením niekoľkodňových kurzov je verejný koncert. Bonusom pre študentov hudby i ďalších záujemcov bude tohto roku aj otvorená skúška Ensemble Polyharmonique pred koncertom z tvorby Heinricha Schütza.
Hlavným partnerom Dní starej hudby je Fond na podporu umenia, k realizácii festivalu prispeli aj Bratislavský samosprávny kraj. Viac informácií možno nájsť na facebookovej stránke festivalu a na webe www.earlymusic.sk. Lístky na koncerty sú v predaji v sieti Ticketportal.

Podrobný program festivalu:
Piatok 26. 5. 2017 / 19.00 hod. / Moyzesova sieň, Bratislava
Hudba v Prešporku v 17. storočí / Samuel Capricornus a jeho súčasníci

Musica aeterna (um. vedúci Peter ZAJÍČEK)
The Czech Ensemble Baroque Choir (um. vedúca Terézia VÁLKOVÁ)
Les Cornets Noir

Program:
S. Capricornus, J. Kusser, N. M. Pollentarius, G. Valentini

Program známeho slovenského súboru Musica aeterna, českého zboru The Czech Ensemble Baroque Choir a hráčov na dobových dychových nástrojoch Les Cornets Noirs predstaví duchovné diela významných osobností hudobných dejín Bratislavy v 17. storočí, skomponované v tomto meste alebo pre toto mesto. Väčšina z nich zaznie na koncerte v novodobej premiére. Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si zatiaľ neznámu omšu zo zbierky Opus musicum Samuela Capricorna (1628 – 1665), hudobného riaditeľa evanjelického kostola, ktorý býva označovaný za najvýznamnejšieho protestantského skladateľa medzi Heinrichom Schützom a Johannom Sebastianom Bachom, ako aj ceremoniálne korunovačné moteto vysoko ceneného kapelníka cisárskej dvornej kapely Giovanniho Valentiniho, skomponované pri príležitosť voľby uhorského kráľa Ferdinanda IV. Koncert sa koná v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK v rámci projektu Hudba v Bratislave. Hlavným partnerom Dní starej hudby je Fond na podporu umenia.
Viac informácií o súbore na: www.musicaaeterna.sk

Lístky sú dostupné v sieti Ticketportal alebo na mieste konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

Streda 31. 5. 2017 / 19.00 hod. / Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
Heinrich Isaac: Missa Virgo Prudentissima

Ensemble Gilles Binchois (Francúzsko)
Dominique VELLARD (umelecký vedúci)

Program:
Heinrich Isaac (c1450 – 1517): Missa Virgo Prudentissima

Skladateľ Heinrich Isaac patrí medzi franko-flámskych hudobníkov, ktorí svojou tvorbou okolo roku 1500 ovplynili podoby európskej renesančnej hudby. Vďaka pôsobeniu v službách Habsburgovcov boli jeho skladby dobre známe aj v nemecky hovoriacich krajinách. Monumentálna šesťhlasná omša Missa Virgo Prudentissima je dokladom Isaacovho kontrapunktického majstrovstva, ako aj schopnosti vyťažiť zo zborovej sadzby farebnosť a impozantnú plnosť zvuku. Omšové ordinárium dopĺňa gregoriánsky chorál používaný vo florentskej katedrále, kde skladateľ dlhší čas pôsobil ako spevák a skladateľ. O výnimočnú možnosť spoznať majstrovské renesančné dielo sa postarajú renomovaní francúzski špecialisti na vokálnu hudbu obdobia stredoveku a renesancie Ensemble Gilles Binchois. Koncertv rámci Dní starej hudby sa uskutočňuje pri príležitosti 500. výročia úmrtia skladateľa. Hlavným partnerom Dní starej hudby je Fond na podporu umenia.
Viac informácií o súbore na: www.gillesbinchois.com

Lístky sú dostupné v sieti Ticketportal alebo na mieste konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

Štvrtok 1. 6. 2017 / 19.30 hod. / Jezuitský kostol / Bratislava

„Denn dein Wort erquicket mich…“
myšlienky a jazyk reformácie v hudbe Heinricha Schütza

Ensemble Polyharmonique (Nemecko)
Alexander SCHNEIDER (um. vedúci)

Program:
H. Schütz (1585 – 1672) – výber zo zbierok Geistliche Chormusic, Dávidove žalmy, Schwanengesang a Kleine geistliche Konzerte

Medzinárodný vokálny súbor Ensemble Polyharmonique, pracujúci pod umeleckým vedením nemeckého kontratenoristu Alexandra Schneidera, sa v priebehu niekoľkých rokov vyprofiloval na súbor, ktorého interpretácie renesančnej a barokovej hudby sa stretávajú s priazňou európskeho publika i kritiky. Spomedzi významných hosťovaní súboru možno spomenúť pozvania na podujatia ako Heinrich-Schütz-Musikfest, Händel-Festspiele v Halle alebo na Utrecht Oude Muziek Festival. Na festivale Dni starej hudby v Bratislave uvedie súbor exkluzívny program venovaný géniovi nemeckého baroka Heinrichovi Schützovi (1585 – 1672) nazvaný „Denn dein Wort erquicket mich…“ (Pretože Tvoje slovo ma občerstvuje) s výberom zo zbierok duchovnej hudby Geistliche Chormusic, Dávidove žalmy, Schwanengesang a Kleine geistliche Konzerte I. Súčasťou účinkovanie Ensemble Polyharmonique v Bratislave je aj otvorená skúška pre študentov hudby na VŠMU (31. 5., 15.30 hod., vstup na skúšku je voľný). Hlavným partnerom Dní starej hudby je Fond na podporu umenia.
Viac informácií o súbore na: www.polyharmonique.eu

Lístky sú dostupné v sieti Ticketportal alebo na mieste konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

Streda 31. 5. 2017 / 15.30 hod. / HTF VŠMU, Bratislava
Štvrtok 1. 6. 2017 / 15.30 hod. / HTF VŠMU, Bratislava

Tvorivé dielne pre žiakov Základných umeleckých škôl

Piatok 2. 6. 2017 / 18.00 / Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava

Koncert účastníkov tvorivých dielní

Pedagógovia:
Peter ZAJÍČEK (sláčikové nástroje), Róbert ŠEBESTA (dychové nastroje),
Peter GUĽAS (klávesové nástroje), Jana PASTORKOVÁ (spev)

Počas festivalu Dni starej hudby už niekoľko rokov prebiehajú tvorivé dielne pre najmladších adeptov hudobného umenia – žiakov základných umeleckých škôl. Cieľom tohto projektu je oboznámiť ich s objavnými možnosťami interpretácie hudby minulých storočí na základe informovanosti o hudobných nástrojoch, o ich špecifickom zvuku, o technike hry na nich, o dejinách hudby a hudobnej praxe v tej-ktorej dobe vo všeobecnosti. Tvorivé dielne a tím orgnizátorov Dní starej hudby veria, že sa aj v krátkom časovom rozpätí niekoľkých hodín darí u mladých hudobníkov vzbudiť záujem o tzv. historicky poučenú interpretáciu a neskôr možno vôľu intenzívnejšie sa jej venovať.

Vstup na podujatia je voľný.

Sobota 3. 6. 2017 / 19.00 hod. / Dóm sv. Martina / Bratislava

Zborová a organová tvorba
koncert pri príležitosti 35. výročia vzniku BChZ

Batislavský chlapčenský zbor
Magdaléna ROVŇÁKOVÁ, Gabriel ROVŇÁK (dirigenti)
Marek VRÁBEL (organ), Miriam GARAJOVÁ (spev)

Program:
J. S. Bach, G. Ph. Telemann, F. Couperin, F. X. Brixi, S. Šurin, Ľ. Bernáth

Bratislavský chlapčenský zbor vznikol pod vedením svojej zakladateľky Magdalény Rovňákovej; bez možnosti nadviazať na domácu tradíciu v oblasti chlapčenských zborov a za neraz neľahkých podmienok sa vypracoval na úctyhodnú medzinárodnú úroveň, o čom svedčia aj opakované pozvania na renomované zahraničné pódiá. Program koncertu v rámci festivalu DSH je prispôsobený sčasti festivalovej téme Hudba a reformácia a dopĺňa ju sakrálnou tvorbou dvoch súčasných slovenských skladateľov.

Utorok 6. 6. 2017 / 19.00 hod. / Malá sála Slovenskej filharmónie / Bratislava

Georg Philipp Telemann – podoby a premeny
koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia skladateľa

Musica aeterna (um. vedúci Peter ZAJÍČEK)
Gabriela EIBENOVÁ (soprán)

Program: G. Ph. TELEMANN

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) bol považovaný za jedného z najvýznamnejších a najplodnejších tvorcov svojej doby. Bol krstným otcom Bachovho syna C. Ph. E. Bacha a až do vysokého veku korešpondoval s Händlom, s ktorým sa poznal od roku 1701. Ten o ňom raz žartom poznamenal, že „dokáže napísať skladbu pre osem hlasov s takou ľahkosťou ako iní napíšu list“. Program súboru Musica aeterna s českou sopranistkou Gabrielou Eibenovou ponúkne podoby a premeny svetskej i duchovnej tvorby tohto zaujímavého skladateľa, vrátane extravagantnej programovej suity „Burlesque de Quixotte“ a kantáty k 200. výročiu Augsburského vyznania.

Vstupenky na koncert predáva Slovenská filharmónia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *